Toyota keskkonna väljakutse 2050

Toyota keskkonnaväljakutse 2050 koosneb kuuest väljakutsest, mis hõlmavad meie tegevuse kõiki aspekte, meie uute toodete ja tehnoloogiate arendamist ning meie osa selles, et inimesed ja kogukonnad õpiksid tundma ning parandama loodust enda ümber.

Lisaks kehtestasime 2018. aastal kõigi kuue keskkonnaväljakutse puhul ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid. Need põhinevad Toyota praegusel olukorral ja ühiskondlikel suundumustel ning aitavad meil saavutada oma 2050. aasta keskkonnaväljakutse eesmärke.

Loe lisa (ENG)

Uute sõidukite CO₂ nullheide

Väljakutse nr 1

Meie uute sõidukite CO₂ nullheite väljakutse tähendab vähendada aastaks 2050 meie sõidukite CO₂ heitkogust 90% võrreldes 2010. aasta tasemetega.

Selle saavutamiseks muudame tavapärase mootoriga mudelid kütusesäästlikumaks ja edendame uue põlvkonna vähese CO₂ heitkogusega või nullheitega sõidukite, kaasa arvatud hübriid-, pistikhübriid-, elektri- ja kütuselementidega sõidukite väljaarendamist.

Puhtamaid alternatiivkütuseid kasutavad sõidukid saavad mõju avaldada vaid juhul, kui need omandab suur hulk inimesi, mistõttu teeme tööd selle nimel, et need oleks laialdaselt kättesaadavad, ja innustame nende kasutamise toetamiseks vajaliku taristu – näiteks tanklad ja laadimisjaamad – väljaarendamist.

Loe lisa (ENG)

Olelustsükli CO₂ nullheide

Väljakutse nr 2

Soovime oma olelustsükli CO₂ nullheite väljakutsega teha enamat kui kõrvaldada CO₂ heitkogust, mis tekib siis, kui me sõidukeid valmistame või kui kliendid nendega sõidavad.

Soovime kõrvaldada meie kasutatavate materjalide ja varuosade tootmisel, logistikategevuse käigus ning sõidukite olelustsükli lõppemisel kasutusest kõrvaldamise ja ringlussevõtmise meetodite rakendamisel tekkinud süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Selle saavutamiseks töötame keskkonnahoidlikemate projektide kallal, mis kasutavad väiksema CO₂ heitkogusega toorainet ja vähem varuosi. Kasutame rohkem taastuvatest allikatest saadud biomaterjale ning muudame oma sõidukite lahtimonteerimise ja ringlussevõtu lihtsamaks.

Loe lisa (ENG)

Tehaste CO₂ nullheide

Väljakutse nr 3

Autod ei tekita CO₂ heitkogust üksnes nendega sõitmisel, vaid see tekib ka autode tootmisel.

Aitamaks kaasa kliimamuutuste ohjeldamisele on meil olemas strateegia CO₂ nullheite saavutamiseks meie tootmistehastes. Selles keskendutakse meie kasutatava tehnoloogia täiustamisele ja alternatiivsetele energiaallikatele üleminekule.

Me ratsionaliseerime oma tootmisprotsessi, muutes selle lühemaks, et tekiks vähem CO₂ heitkoguseid. Muudame oma rajatised energiatõhusamaks ja võtame kasutusele taastuvad energiaallikad, nt päikese- ja tuuleenergia, ning vähese CO₂ heitega energia, nt vesinikuenergia.

Loe lisa (ENG)

Veekulu vähendamine ja optimeerimine

Väljakutse nr 4

Maailma veevajadus kasvab kiiresti, mistõttu on väga oluline säilitada selle varusid meie toodete valmistamiseks kasutatava veekoguse vähendamise ja selle võimalikult suurel hulgal ringlussevõtmise abil.

Hakkame oma tootmiskohtades koguma vihmavett, et vähendada veekogust, mida meie tehased võtavad põhjaveest või veevärgist. Samuti oleme välja töötanud puhastusmeetodid, tänu millele saab meie kasutatavat vett uuesti kasutada või ohutult kohalikku veevärki tagastada.

Kuna neis üleilmsetes piirkondades, kus me tegutseme, on veekeskkond väga erinev, hoolitseme kohalikest vajadustest lähtuvate meetmete võtmise eest.

Loe lisa (ENG)

Ringlussevõtul põhineva ühiskonna ja süsteemide rajamise väljakutse

Väljakutse nr 5

Kasvav elanikkond, majanduskasv ja mugavamate eluviiside ihaldamine panevad suurema surve loodusvaradele ning tekitavad rohkem jäätmeid.

Soovime aidata rajada täiuslikku ressurssidel/ringlussevõtul põhinevat ühiskonda, tegutsedes neljas põhivaldkonnas: rohkemate keskkonnasäästlike materjalide kasutamine; kauakestvamate osade konstrueerimine ja kasutamine; tõhusama ja põhjalikuma ringlussevõtutehnoloogia väljatöötamine ning sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel uute sõidukite valmistamiseks rohkemate taaskasutatud materjalide kasutamine.

Meil on selle valdkonna ideede ja uuenduste alal rohkem kui 40 aastat kogemusi ning oleme pühendunud veelgi paremate tulemuste saavutamisele tulevikus.

Loe lisa (ENG)

Loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamine

Väljakutse nr 6

Et säiliks ja muutuks paremaks meie kooseksisteerimine loodusega, peame kaitsma oma metsasid ja muid rikkalikke ökosüsteeme.

Me juhime suuri ja väikesi projekte kogu maailmas, oma organisatsiooni kõigil tasanditel, meie kogukondade elu rikastamise eesmärgi toetamiseks, korraldades taasmetsastamist ja puude istutamist, keskkonnahoidlikke linnakavasid ning muid keskkonnaalgatusi meie tootmiskohtades ja neist väljaspool.

Saadud kogemusi kasutame aktiivselt keskkonnahariduse täiustamisel ja teadlikkuse suurendamisel, et aidata rajada ühiskonda, kus inimesed elavad loodusega harmoonias.

Loe lisa (ENG)