Privaatsuspoliitika

Amservi kehtiv privaatsuspoliitika

  

SISSEJUHATUS


Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.


Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Amserv Grupi AS ja meie gruppi kuuluvad ühingud (Amserv Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (edaspidi Amserv või meie) või teatud juhul meie koostööpartnerid töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie esindusi või veebilehti või puutute meiega muul viisil kokku.


Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee. Olulistest muudatustest teavitame Amservi veebilehel või e-kirja teel.
Amservi andmetöötluse järelevalve asutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee/et.


Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „12. Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1.     MÕISTED


1.1    Olulisemad andmekaitse mõisted on lugemise lihtsustamiseks siin peatükis välja toodud. Mõisted on privaatsuspoliitika tekstis läbivalt väikse tähega. Andmekaitse mõisted omavad sama tähendust nagu neile on antud isikuandmete kaitse üldmääruses (IKÜM) ja nagu täpsustatud siin.


1.2    Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.


1.3    Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  


1.4    Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“ või andmesubjekt.


1.5    Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute (või meie koostööpartner, kui see on eraldi käesolevas privaatsuspoliitikas vastavalt kirjas).


1.6    Veebileht on Amserv Grupi AS veebilehed www.amserv.ee ja www.amservauto.ee; Amserv kontserni veebilehed www.amservmotors.lv/toyota/lv  ning nimetatud lehtede alamlehed ning domeenid.

2.     KELLE JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?


2.1    Andmesubjektide kategooriad. Amserv võib töödelda järgmiste andmesubjektide isikuandmeid:


(a)    klient (kui tegemist on füüsilise isikuga) ja
(b)    kliendi esindajad ja töötajad (juriidilisest isikust kliendi puhul);
(c)    koostööpartnerite esindajad;
(d)    meie töötajad või töövõtjad;
(e)    veebilehe külastajad;
(f)    meie kliendi kliendid ja muud andmesubjektid.
Amserv ei kogu teadlikult alla 18-aastaste laste isikuandmeid. Kui laste andmete töötlus erandjuhul toimub, siis eeskostja või vanema loal. 


2.2    Isikuandmete kogumine. Amserv kogub isikuandmeid järgmistest allikatest:


(a)    andmesubjekti avaldatud isikuandmed - need on tavaliselt tuvastusandmed ja kontaktandmed (nimi, kontaktandmed, e-posti aadress) või muud andmesubjekti poolt Amservile saadetud, sh veebilehe kaudu ja sotsiaalmeedias saadetud või muul moel kättesaadavaks tehtud andmed;
(b)    isikuandmed, mis tulenevad Amservi ja andmesubjekti vahelisest tavalisest suhtlusest nt kirjavahetus seoses teenus(t)ega;
(c)    teenus(t)e tarbimisest ja kasutamisest tulenevad isikuandmed;
(d)    veebilehe külastamisest ja kasutamisest tulenevad isikuandmed;
(e)    Amservi genereeritud ja kombineeritud isikuandmed (nt külastuste, hoolduste ja proovisõitude teave ja ajad; tunne oma klienti teave kliendi, kliendi esindajate ja tegelike kasusaajate kohta; kirjavahetus kliendisuhte kontekstis).


2.3    Kui pöördute Amservi poole teenuse saamiseks, kauba ostmiseks või külastate meie veebilehte töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest või muust suhtest Teie ja Amservi vahel. Üldjuhul töötleme järgmisi isikuandmeid:


(a)    Tuvastusandmed nagu ees- ja perekonnanimi; isikukood või sünniaeg; vanus, sugu, isikut tõendava dokumendi andmed; esindaja puhul esindusõiguse teave ja positsioon; 
(b)    Tunne oma klienti teave vajadusel teave kliendi, kliendi esindaja ja tegeliku kasusaaja kohta nagu tuvastusandmed, tegeliku kasusaaja andmed, sanktsiooni kontrolli andmed ja muu rahapesu tõkestamise teave (vajadusel);
(c)    Teenuse kasutamise andmed nagu Amservi osutatud teenuste ajalugu ning ostuajalugu, suhtlus teenuse osas (sh e-kirjad, chat vms), e-poe kasutamise andmed;
(d)    Kontaktandmed  nagu täisnimi, aadress, e-post, telefoninumber;
(e)    Lepinguga seotud info – tuvastusandmed, lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info, lepingu täitmise teave, teenuse kasutamise teave sobivas mahus (vastav info võib olla kogutud ka kui andmesubjekt sõlmib lepingu liisingu-, järelmaksu- või kindlustusandjaga vt p 9.2(d));
(f)    Sõiduki info nt sõiduki mark, mudel, hind, lisavarustus või muu lepingus toodud info, samuti sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed nagu üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ja pistikhübriidi puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimine; samuti nt tehnoülevaatuse aeg, hooldusvälba aeg, liisingu lõppemise aeg, rikete ja kahjude teave;
(g)    Tehnilised andmed ja veebilehe külastamise ja küpsiste kaudu kogutud andmed (kui võimaldatud) – veebilehe osas kogume teie poolt meile edastatud andmed (nt sisselogimisel) ja tehnilisi andmeid nagu logid, külastuse aeg, seadme teave; küpsiste osas vaata veebilehel küpsiste lahendust;
(h)    Salvestised ja logid - andmesubjekt videosalvestistel (kui neid on) ja muud salvestised, logid (kui on), näiteks kui nad külastavad meie ruume (jäävad turvakaamera salvestistele) või osalevad mõnel Amservi või koostööpartnerite sündmusel;
(i)    Raamatupidamise ja maksekäitumise andmed - kliendi maksete ja maksekäitumise andmed, sh selleks vajalikus osas lepingu täitmise ja teenuse kasutamise teave – raamatupidamise käigus kogutud maksete ja nõuete andmed;
(j)    Muud andmed – näiteks arvustused, kaebused ja rahulolu-uuringutes tagasisidena esitatud andmed ning muud isikuandmed, kui see on vajalik meie õiguste rakendamiseks või kohustuste täitmiseks (sh erandina võime töödelda ka terviseandmeid, kui meil on vastav õiguslik alus).
(k)    Kandidaatide ja töötajate isikuandmete töötlemine kandideerimise protsessis ja töölepingusse astumisel, selle täitmisel ja meie õigustatud huvi alusel (töötleme nt: täisnimi, isikukood, positsioon, palga ja muud maksete andmed). Täpsem info töötajatele avaldatakse ettevõtte sisemistes dokumentides. Kandidaatidega töötluse osas vt ptk 5.


2.4    Amservil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest ning teistel IKÜM nõudeid järgivatelt teenusepakkujatelt (nt erinevad äriinfo registrid), näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel.

3.    MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ALUSTEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?


3.1    Amserv töötleb kliendi isikuandmeid lepingusse astumisel ja täitmisel (IKÜM art 6 (1) b)  järgmistel eesmärkidel: 


(a)    kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil (üldjuhul tuvastusandmed, tunne oma klienti teave ja lepinguga seotud andmed);
(b)    kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil (üldjuhul teenuse kasutamise andmed, kontaktandmed);
(c)    kliendi päringutele ja taotlustele vastamine (üldjuhul teenuse kasutamise andmed, kontaktandmed; kuid vastavalt päringule võidakse töödelda kõiki andmeid);
(d)    meeldetuletused ja teavitused, mis on seotud teenuse tarbimisega ja lepingu täitmisega (üldjuhul kontaktandmed, teenuse kasutamise ja lepingu teave vajalikus mahus) (teavitused, mis ei mahu olemuselt lepingu alla võidakse saata õigustatud huvi alusel; teatud teavituste osas võime olla küsinud nõusoleku, mis juhul järgime Teie antud nõusoleku sisu);
(e)    kliendile arvete koostamine ja saatmine (kontaktandmed, raamatupidamise teave);
(f)    lepingu täitmiseks muude vajalike andmete töötlemine.


3.2    Amserv töötleb isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse tõttu (IKÜM art 6 (1) c) järgnevatel eesmärkidel:


(a)    seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine (raamatupidamise seadus; raamatupidamise teave), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustuste täitmine (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus; üldjuhul tunne oma klient teave); 
(b)    Samuti töötleme EL määruse 2021/392 alusel sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ning pistikhübriidide puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimise andmed) ja edastame need andmed Euroopa Keskkonnaagentuurile ja Euroopa Komisjonile (kes võtavad need vastu vastutavate töötlejatena) vastavalt eelviidatud määruses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks.


3.3    Amserv töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel (IKÜM art 6 (1) f), kui õigustatud huvi hinnang vastavat töötlust võimaldab. Oma õiguste kohta seoses õigustatud huviga vt alamjaotist „11. Isikuandmetega seotud õigused“. Õigustatud huvi alusel võime isikuandmeid töödelda järgnevatel juhtudel:


(a)    kliendiandmebaasi ja teenuse haldamine ja analüüsimine (kui see ei ole lepinguga hõlmatud), et parandada teenuse(t)e kättesaadavust, funktsioone ja kvaliteeti, nt kasutades kliendihaldussüsteemi või analüüsilahendusi (peamiselt kasutatakse tuvastusandmeid, kontaktandmeid, teenuse kasutamise andmeid);
(b)    parema kogemuse tagamiseks, et pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid; võime jälgida oma teenuse ja veebilehe kasutamist, analüüsida meie veebilehe, teenuse, sotsiaalmeedia lehekülgede ja muude müügikanalite kasutamisel kogutud identifikaatoreid ja isikuandmeid ning koguda statistikat andmesubjektide kohta; samuti võidakse töödelda teenuse kasutusandmeid;
(c)    meeldetuletused, mis on seotud kliendi valitud teenuste või toodetega (kontaktandmed, lepingu teave ja teenuse kasutamise teave vajalikus mahus)(kui pole kaetud lepinguga; kui andmesubjektilt on küsitud nõusolek meeldetuletuste osas, siis järgime nõusoleku sisu);
(d)    Amservi õigustatud huvi alusel kliendi isikuandmete töötlemine andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks ning koostööpartneritele (Toyota Baltic AS ja Toyota Motor Europe NV/SA) edastamiseks (üldjuhul tuvastusandmed, lepingu teave, sõiduki teave vajalikus mahus,  teenuse kasutamise teave vajalikus mahus). Amservi õigustatud huvi on tõhusalt suhelda klientidega ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest;
(e)    Amservi teenuste ja veebilehe arendamine (peamiselt anonüümselt; olenevalt arendusest võidakse siiski kasutada kõiki andmeid);
(f)    salvestiste tegemine ja logimine; võime salvestada nii meie ruumides kui ka sidevahendite (e-post, chat jne) abil edastatud sõnumeid ja teavet, samuti meie enda antud teavet ja muid tegevusi. Vajaduse korral kasutame neid salvestisi suhtluse ja esitatud teabe või muude tegevuste tõendamiseks ning kaitsel ja nõuete esitamisel;
(g)    ürituste ja sündmuste salvestamine, pildistamine (salvestistel olevad isikuandmed – üldjuhul kujutis) vms organisatsioonilistele, turunduslikel või muudel sobivatel põhjustel (vt täpsemalt ptk 8);
(h)    tehnilised ja küberturvalisusega seotud põhjused, nt meetmed piraatluse vastu võitlemiseks ja veebilehe turvalisuse tagamiseks, samuti varukoopiate tegemiseks ja säilitamiseks ning tehniliste probleemide ennetamiseks/kõrvaldamiseks (olenevalt probleemist võidakse töödelda kõiki andmeid);
(i)    töötlemine korralduslikel eesmärkidel, eelkõige isikuandmete haldamiseks ja töötlemiseks ettevõtte juhtimise eesmärgil ning äriarenduse eesmärgil (aga ka auditite ja muu võimaliku järelevalve jaoks), sh klientide või esindajate isikuandmete töötlemiseks (peamiselt teenuste üldine kasutamine ja vajalikus mahus lepinguga seotud andmed); vastavatel eesmärkidel võib toimuda ka andmevahetus kontserni ettevõtete vahel;
(j)    õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine, sh nõuete loovutamine näiteks inkassoteenuse pakkujatele või õigusnõustajate kasutamine (olenevalt nõudest/probleemist võidakse töödelda kõiki andmeid);
(k)    äritehingute võimaldamise jaoks nt, kui Amserv või meie grupi ettevõte on seotud ühinemise, omandamise või varade müümisega või ostmisega, võime tehingu tegemiseks vajalike isikuandmeid edastada ja saada.
(l)    muu Amservi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja andmesubjekti huvide kaalumise tulemus töötlust võimaldab ning andmesubjekte on töötlusest teavitatud.


3.4    Amserv töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel nõusolekus toodud tingimustel ja piires. Oma õiguste kohta seoses nõusolekuga vt alamjaotist „11. Isikuandmetega seotud õigused“. Nõusolekut võime küsida erinevateks töötlemis eesmärkideks, mis on alati kirjeldatud nõusoleku tekstis, mh küsime nõusolekut käesolevas punktis toodud juhtudel. Kui Te annate oma nõusoleku järgmisteks toiminguteks, siis tähendab see seda, et Teie antud nõusoleku alusel töötlevad lisaks Amservile Teie isikuandmeid vastaval eesmärgil ka Toyota Motor Europe ja Toyota Baltic AS vastutavate töötlejatena, kellele Amserv Teie isikuandmeid edastab:


(a)    pakkumised: kliendile otseturunduslike ja personaliseeritud reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud (personaliseeritud pakkumiste tegemisteks võime töödelda Teie isikuandmeid, sh nime, vanust, sugu, Amservi osutatud teenuste ajalugu, ostuajalugu ja sõiduki infot. Sealjuures kinnitame Teile, et antud viisil andmete töötlemine ei too kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi ega avalda Teile mistahes märkimisväärset mõju);
(b)    turundusuuringud: turundusuuringute läbiviimine (sealhulgas turundusuuringutega seotud küsitlused ja küsitlused turundusliku või reklaamsisuga, mis on seotud kliendi, kliendi sõiduki ja/või Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenustega, samuti kliendi huvide, eelistuste ja ootustega, ning nende jälgimine kliendi tagasiside saamiseks), kui klient on selleks nõusoleku andnud;
(c)    ürituste kutsed: kliendile Amservi ja Amservi koostööpartnerite ürituste kutsete saatmine, kui klient on selleks nõusoleku andnud (töödeldakse kontaktandmeid);
(d)    meeldetuletused: kliendile teabe saatmine, mis võib sisaldada kliendi valitud teenustega seotud teavet ja sõidukiga seotud teavet (teavitused, mis pole kaetud lepingu täitmise ja mille osas on küsitud nõusolek) töödeldakse kontaktandmeid ja vajalikus mahus lepingu ja teenuse kasutamise andmeid.


3.5    Teatud erandlikel juhtudel võime isikuandmeid töödelda ka teistel IKÜM-is toodud alustel, mis juhul tagame andmesubjekti õiguste kaitse ja IKÜM nõuete täitmise. Näiteks võime teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja sanktsioonikontrollil töödelda avaliku huvi alusel (seadusest tuleneva kohustuse alt välja jääv osa). 


3.6    Uuel eesmärgil töötlemisel, kui töötlemine ei põhine andmesubjekti nõusolekul või liidu või liikmesriigi õigusel, siis hindame hoolikalt sellise uue töötlemise lubatavust. Selleks, et teha kindlaks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas isikuandmete kogumise algse eesmärgiga, võtame muu hulgas arvesse:


3.6.1    mis tahes seost isikuandmete kogumise eesmärkide ja kavandatud edasise töötlemise eesmärkide vahel;


3.6.2    isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige seoses andmesubjekti ja meie vaheliste suhetega;


3.6.3    isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või isikuandmeid, mis on seotud süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegudega;


3.6.4    kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;


3.6.5    asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, mis võivad hõlmata krüpteerimist või pseudonüümimist.

4.    TURVAKAAMERATE KASUTAMINE


4.1    Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate kleebistega.


4.2    Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Amservi õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks. Vastavaid salvestisi võidakse vajadusel kasutada nõuete kaitsel ja tõendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.


4.3    Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Amservi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega. Salvestisi, mida vajatakse nõuete tõendamisel või kaitsel avaldatakse ja säilitatakse vastavalt seotud menetluse/tegevuste vajadustele.

5.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES


5.1    Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid. Võime kontrollida esitatud andmeid avalikest allikatest ning suhelda soovitajatega, kui olete vastava teabe meile esitanud. 


5.2    Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.


5.3    Kandidaadi andmetega saavad Amservis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Amservi töötajad, volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.


5.4    Amserv töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Amservi vabale ametikohale.


5.5    Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Amserv töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Amservi töötajate privaatsuspoliitikas.


5.6    Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.


5.7    Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

6.    AMSERVI VEEBILEHED JA E-TEENUSED


6.1    Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Amservi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Amservi teenuste kasutamiseks, näiteks hoolduse, tehnoülevaatuse, rehvivahetuse, remondi, autopesu või muu teenuse aega, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.


6.2    Amservi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud ja tehnilisi andmeid mida salvestab süsteem. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:


(a)    ees- ja perekonnanimi;
(b)    postiaadress ja sihtnumber;
(c)    kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
(d)    andmed Teie sõiduki kohta (registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis või muu sõiduki info);
(e)    teenuse tarbimise teave (mis teenus, aeg, hind, seotud teave);
(f)    muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Amservile edastate.
Amservi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Rohkem teavet kogutavate andmete kohta ja võimaluse küpsiste valikut kontrollida leiate Amservi veebilehe küpsiste lahendusest. 


6.3    Amservi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Amserv ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.


6.4    Amservi veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Amserv iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. 

7.    TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU


7.1    Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Teie sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.


7.2    Kui postitate teate Amservi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

8.    FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL


8.1    Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.


8.2    Sellistel üritustel Amservi poolt tehtud fotod või muud salvestised on Amservi omand ja Amserv võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.


8.3    Amservi poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestama, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

9.     ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA TÖÖTLEMINE KOOSTÖÖPARTNERITE POOLT


9.1    Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Teatud juhtudel, kui meil on selleks vajadus ja IKÜM-ist alus ning oleme taganud piisavad turvameetmed võime isikuandmeid edastada ka Euroopa Majanduspiirkonnast välja. Näiteks IKÜM ptk 5 toodud alustel mh, kui on kaitse piisavuse otsus* (vt IKÜM artikkel 45) või ELi tüüptingimused (vt IKÜM artikkel 46) või kui ettevõte on kantud EU-US Data-Privacy Framework nimekirja***. Me võtame kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Kui soovite lisateavet ülekannete kohta väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, võtke meiega ühendust peatükis „12. Kontakt“ toodud andmetel. 


9.1.1    *Vastuvõetud kaitse piisavuse otsused on leitavad siit


9.1.2    **EL standardklauslite tekst on leitav siit.


9.1.3    *** Data-Privacy Framework nimekirja leiab siit.


9.2    Amserv võib edastada Teie isikuandmeid:


(a)    Amserviga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Amservi vahelisi suhteid (peamiselt teenuse kasutamise ja lepinguga seotud andmed, aga vastavalt vajadusele ka muud isikuandmed; vt ka p 3.3);  
(b)    Amservi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks autotootjatele maaletoojatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
(c)    Amservi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad (kliendihaldus ja müügitarkavara, serveri teenus, kontoritarkvara, veebi arendus ja haldus - olenevalt teenusest võidakse töödelda kõiki isikuandmeid), turunduspartnerid (üldjuhul kontaktid, küpsiste kaudu kogutud andmed) jne;
(d)    kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Amserv edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil. Amserv töötleb andmesubjektilt otse kogutud andmeid, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete võtmiseks, lepingu sõlmimiseks ja krediidiandja ja kindlustusandja ja vahendaja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (üldjuhul tuvastusandmed, tunne oma klienti teave, lepingu andmed, liisingu/järelmaksu võtmise fakt ja kestvus). Samuti võib Amserv olla kahjukäsitleja kindlustusjuhtumi puhul (mis juhul töödeldakse lisaks eeltoodud teabele vajalikus mahus kahjujuhtumi teavet). Amserv võib vajadusel kontrollida esitatud teabe õigsust lisa allikatest;
(e)    Euroopa Keskkonnaagentuurile ja Euroopa Komisjonile (EL määruse 2021/392 alusel juriidilise kohustuse täitmiseks);
(f)    muudele teenusepakkujatele :
-    makseteenuse pakkujad (maksega seotud andmed; eraldi vastutavad töötlejad);
-    Nõustajad nt audiitorid, õigusnõustajad (olenevalt teenusest võidakse töödelda kõiki isikuandmeid);
-    võlgade sissenõudmisega tegelevad asutused (kui oleme oma nõude loovutanud või sissenõudmise neile andnud; üldjuhul nimi, kontaktid ja maksmata summa ning vastavalt vajadusele lepingu sõlmimise ja teenuse kasutamise teave);
-    Ajabroneerimise ja/või koolituste registreerimiseks ja pakkumiseks tarkvarad (peamiselt nimi, kontaktandmed, aeg, valitud teenuse nimi);
-    Kliendirahulolu ja muude uuringute pakkujad (üldjuhul kontaktandmed, kliendiks olemise fakt).


9.3    Amserv võib olla kohustatud andmete väljastamiseks riigiasutustele või uurimisasutustele, mis juhul Amserv kontrollib edastuse põhjendatust ja edastab vaid vajaliku teabe. 


9.4    Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „12. Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 


9.5    Teie isikuandmeid, mida töödeldakse õigustatud huvi alusel andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks, kogub Amserv ning edastab Toyota Baltic AS-le, kes on antud andmete vastutav töötleja ning kes edastab andmed Toyota Motor Europe NV/SA-le, kes on antud juhul andmete volitatud töötleja. Õigustatud huvi andmete töötlemiseks on tõhusalt suhelda Teie kui Amservi ja Amservi koostööpartnerite kliendiga ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest.


9.6    Kui Te annate selleks nõusoleku, siis töötlevad Teie sõiduki tehnilisi andmeid (nt Teie sõiduki seisukorda) Teie nõusoleku alusel Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ja Toyota Motor Corporation vastutavate töötlejatena ning samuti tehnilised partnerid (loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients), kes tegutsevad volitatud töötlejatena. Andmete töötlemise eesmärgiks on teostada kvaliteedi- ning uurimis- ja arendustegevusi toodete ja teenuste täiustamiseks. Nõusoleku saate tagasi võtta kirjutades aadressile andmekaitse@amserv.ee (see on ühtlasi antud vastutavate töötlejate kontaktaadress).


9.7    Andmete töötlemisele Amservi koostööpartnerite poolt kohalduvad vastavate koostööpartnerite privaatsustingimused  ehk https://www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy (Toyota Motor Europe), https://www.toyota.ee/legal/privacy-policy (Toyota Baltic AS) ja https://global.toyota/en/privacy-notice/ (Toyota Motor Corporation) ning https://toyotaconnected.eu/privacy-policy/ (Toyota Connected Europe).

 
10.    ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS


10.1    Amserv säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või seadusest tulenevast kohustusest lähtuvalt või tulenevalt Amservi õigustatud huvist tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.


10.2    Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:


(a)    Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast andmete kogumist, kui neid ei ole enam muul eesmärgil vaja;
(b)    Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
(c)    Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud (v.a. salvestised mida kasutame nõuete kaitsel või tõendamisel; säilitatakse vastavalt vajadusele);
(d)    Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta viimase päringu tegemisest;
(e)    Muude päringute, kaebuste ja vaidlustega seotud andmeid säilitame kuni 10 aastat pärast vastava päringu, kaebuse või vaidluse lahendamist võimalike edasiste nõuete tõendamiseks ja kaitseks;
(f)    Nõusoleku alusel otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks, kliendi sõidukiga seotud teabe saatmiseks ja ürituste kutsete saatmiseks säilitame isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat nõusoleku saamisest või kuni Teie poolt nõusoleku tagasi võtmiseni (emb-kumb juhtub varem);
(g)    Sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (mida töötleme EL määrusest 2021/392 tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks) säilitame üksnes nii kaua, kui on vaja, et need andmed Euroopa Keskkonnaagentuurile  ja Euroopa Komisjonile edastamiseks ette valmistada. Pärast edastamist need andmed kustutatakse;


10.3    Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse (või anonümiseeritakse). Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „12. Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 


10.4    Amserv on kehtestanud suunised ja tegevuskorrad, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii korralduslike kui ka tehniliste meetmete abil. Muu hulgas teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgmist.


(a)    kasutame turvalisi juurdepääsusüsteeme;
(b)    töötleme meile edastatud isikuandmeid ainult sel eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik teenuste osutamiseks, veebilehe haldamiseks ning muudel siin privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel;
(c)    kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.


10.5    Isikuandmetega seotud intsidendi korral anname endast parima, et leevendada tagajärgi ja vähendada selliseid riske tulevikus. Järgime IKÜM-ist tulenevaid teavitamisnõudeid.

11.     TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA


11.1    Amserv tagab andmesubjektidele IKÜM-ist tulenevad õigused, kui täidetud on vastavate õiguste teostamise tingimused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:


(a)    Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Amservil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Amserv Teie kohta töötleb; juurdepääsu õigus tähendab ka õigust koopiale oma isikuandmetest;
(b)    õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Amservilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
(c)    õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Amservile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
(d)    õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Amserv kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
(e)    õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Amserv piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Amserv ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
(f)    õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, näiteks loobumise lingi kaudu e-kirjas või kirjutades meile „12. Kontakt“ peatükis toodud kontaktidel; nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud töötlemist;
(g)    õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Amservile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Amserv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
(h)    õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee. Palume teil esmalt pöörduda meie poole, et leida mõistlik ja kiire lahendus. Euroopa Majanduspiirkonna andmesubjekt võib pöörduda ka enda elukoha andmekaitse järelevalve asutuse poole. Euroopa Majanduspiirkonna andmekaitse järelevalve asutuste info on leita siit;
(i)    õigus tutvuda õigustatud huvi hinnangutega, mis käsitlevad teie isikuandmete töötlemist. Õigustatud huvi hinnanguga tutvumiseks kirjutage meile „12. Kontakt“ peatükis toodud kontaktidele;
(j)    õigused seoses automatiseeritud töötlemise ja profiilianalüüsiga tähendavad, et andmesubjektil on oma konkreetsest olukorrast lähtudes õigus esitada igal ajal vastuväide teda puudutavate isikuandmete töötlemisele automatiseeritud otsuste/ profiilianalüüsi alusel ning nõuda inimsekkumist. Andmesubjekt võib nõuda ka selgitust automatiseeritud otsuse tegemise loogika kohta. Selguse huvides: Amserv ei kasuta sellist  automaatset töötlemist (ja tehisintellekti) ega profiilianalüüsi, mis mõjutab oluliselt andmesubjekti või tema õigusi.


11.2    Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused.  Nende õiguste teostamisel võib olla eeldusi ning me võime Teid enne õiguste teostamist tuvastada, et tagada isikuandmete võimalikult suur kaitse ja välistada valede isikute ligipääs isikuandmetele. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Amservi õigustatud huvid või Amservi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.


11.3    Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „12. Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik. IKÜM-ist tulenevalt peab andmesubjekti päringule vastama üldjuhul 1 kuu jooksul, põhjendatud juhul võib vastamise tähtaega pikendada. 

12.    KONTAKT


12.1    Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Amserv Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Amserviga ühendust posti või e-posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS
Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti
E-post: info@amserv.ee
Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:
E-post: andmekaitse@amserv.ee

13.    MUUD SÄTTED JA MUUDATUSED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.
Leht uuendatud: 11.04.2024

Privaatsuspoliitikaga, mis oli kehtiv kuni 11.04.2024 , saate tutvuda siin

Privaatsuspoliitikaga, mis oli kehtiv kuni 14.06.2023, saate tutvuda siin