Privaatsuspoliitika kehtiv kuni 12.04.2024

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Amserv Grupi AS ja meie gruppi kuuluvad ühingud (Amserv Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (edaspidi Amserv või meie) või teatud juhul meie koostööpartnerid töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie esindusi või veebilehti või puutute meiega muul viisil kokku.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee.

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1. MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute (või meie koostööpartner, kui see on eraldi käesolevas privaatsuspoliitikas vastavalt kirjas).

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kui pöördute Amservi poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest või muust suhtest Teie ja Amservi vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • vanus, sugu, Amservi osutatud teenuste ajalugu ning ostuajalugu;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 • sõiduki info (nt sõiduki mark, mudel, hind, lisavarustus või muu lepingus toodud info, samuti sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed nagu üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ja pistikhübriidi puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimine; samuti nt tehnoülevaatuse aeg, hooldusvälba aeg, liisingu lõppemise aeg);
 • muud isikuandmed, kui see on vajalik meie õiguste rakendamiseks või kohustuste täitmiseks (sh erandina võime töödelda ka terviseandmeid, kui meil on vastav õiguslik alus).

Amservil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel. Amserv ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

3. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Amserv töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel: 

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • pakkumised: kliendile otseturunduslike ja personaliseeritud reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud (personaliseeritud pakkumiste tegemisteks võime töödelda Teie isikuandmeid, sh nime, vanust, sugu, Amservi osutatud teenuste ajalugu, ostuajalugu ja sõiduki infot. Sealjuures kinnitame Teile, et antud viisil andmete töötlemine ei too kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi ega avalda Teile mistahes märkimisväärset mõju);
 • turundusuuringud: turundusuuringute läbiviimine (sealhulgas turundusuuringutega seotud küsitlused ja küsitlused turundusliku või reklaamsisuga, mis on seotud kliendi, kliendi sõiduki ja/või Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenustega, samuti kliendi huvide, eelistuste ja ootustega, ning nende jälgimine kliendi tagasiside saamiseks), kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine Amservi õigustatud huvi alusel (Amservil on õigustatud huvi kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks ning sellel otstarbel Teiega kontakteerumiseks, et pakkuda Teile kõrgetasemelist teenust. Teil on alati võimalus paluda isikuandmete töötlemise lõpetamist sellel eesmärgil, näiteks vajutades vastavat nuppu e-kirja lõpus või võttes Amserviga ühendust);
 • meeldetuletused: kliendile teabe saatmine, mis võib sisaldada kliendi sõidukiga seotud turunduslikku sisu (sealhulgas teabe saatmine uue sõiduki staatuse kohta ja sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, tootja aeguma hakkavatest pakkumistest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest), kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • ürituste kutsed: kliendile Amservi ja Amservi koostööpartnerite ürituste kutsete saatmine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine. Samuti töötleme EL määruse 2021/392 alusel sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ning pistikhübriidide puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimise andmed) ja edastame need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (kes võtavad need vastu vastutavate töötlejatena) vastavalt eelviidatud määruses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks. Juhul, kui Te ei nõustu sellisel viisil andmete töötlemisega, sh antud andmete edastamisega, on Teil õigus sellest keelduda tehes vastava märke tööde teostamise kokkulepe dokumendil;
 • Amservi õigustatud huvi alusel kliendi isikuandmete töötlemine andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks ning koostööpartneritele (Toyota Baltic AS ja Toyota Motor Europe NV/SA) edastamiseks. Amservi õigustatud huvi on tõhusalt suhelda klientidega ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest;
 • muu Amservi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.


4. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate kleebistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Amservi õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Amservi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitikas peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Amservil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES

Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.

Kandidaadi andmetega saavad Amservis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Amservi volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Amserv töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Amservi vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Amserv töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Amservi töötajate privaatsuspoliitikas.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

6. AMSERVI VEEBILEHED JA E-TEENUSED

Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Amservi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Amservi teenuste kasutamiseks, näiteks hoolduse, tehnoülevaatuse, rehvivahetuse, remondi, autopesu või muu teenuse aega, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Amservi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Teie sõiduki kohta (registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Amservile edastate.

Amservi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Amservi e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid: 

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Amservi veebilehe külastamise ajad;
 • Amservi veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Amservi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Amserv ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Amservi veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Amserv iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. 

7. TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Teie sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Amservi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

8. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL

Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.

Sellistel üritustel Amservi poolt tehtud fotod või muud salvestised on Amservi omand ja Amserv võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.

Amservi poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestama, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Amserv võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Amserviga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Amservi vahelisi suhteid;  
 • Amservi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks autotootjatele maaletoojatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Amservi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Amserv edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (EL määruse 2021/392 alusel juriidilise kohustuse täitmiseks);
 • muudele Amservi volitatud töötlejatele.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

10. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Amserv säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Amservi õigustatud huvist tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast andmete kogumist, kui neid ei ole enam muul eesmärgil vaja;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta viimase päringu tegemisest;
 • Muude päringute, kaebuste ja vaidlustega seotud andmeid säilitame kuni 10 aastat pärast vastava päringu, kaebuse või vaidluse lahendamist;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva;
 • Nõusoleku alusel otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks, kliendi sõidukiga seotud teabe saatmiseks ja ürituste kutsete saatmiseks säilitame isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat nõusoleku saamisest või kuni Teie poolt nõusoleku tagasi võtmiseni (emb-kumb juhtub varem);
 • Sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (mida töötleme EL määrusest 2021/392 tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks) säilitame üksnes nii kaua, kui on vaja, et need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile edastamiseks ette valmistada. Pärast edastamist need andmed kustutatakse;

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse (või anonümiseeritakse). Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

11. TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Amserv tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Amservil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Amserv Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Amservilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Amservile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Amserv kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Amserv piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Amserv ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Amservile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Amserv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Amservi õigustatud huvid või Amservi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik. 

12. ANDMETE TÖÖTLEMINE MEIE KOOSTÖÖPARTNERITE POOLT

Kui Te annate oma nõusoleku järgmisteks toiminguteks, siis tähendab see seda, et Teie antud nõusoleku alusel töötlevad lisaks Amservile Teie isikuandmeid vastaval eesmärgil ka Toyota Motor Europe ja Toyota Baltic AS vastutavate töötlejatena, kellele Amserv Teie isikuandmeid edastab:

 • pakkumised: otseturunduslike ja personaliseeritud reklaampakkumiste tegemine;
 • kliendirahulolu-uuringud: turundusuuringute läbiviimine (sealhulgas turundusuuringutega seotud küsitlused ja küsitlused turundusliku või reklaamsisuga, mis on seotud Teie, Teie sõiduki ja/või Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenustega, samuti Teie huvide, eelistuste ja ootustega, ning nende jälgimine Teie tagasiside saamiseks);
 • meeldetuletused: teabe saatmine, mis võib sisaldada Teie sõidukiga seotud turunduslikku sisu (sealhulgas teabe saatmine sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, tootja aeguma hakkavatest pakkumistest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest);
 • ürituste kutsed: Amservi ja Amservi koostööpartnerite ürituste kutsete saatmine.

Kui Te annate selleks nõusoleku, siis töötlevad Teie sõiduki tehnilisi andmeid (nt Teie sõiduki seisukorda) Teie nõusoleku alusel Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ja Toyota Motor Corporation vastutavate töötlejatena ning samuti tehnilised partnerid (loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients), kes tegutsevad volitatud töötlejatena. Andmete töötlemise eesmärgiks on teostada kvaliteedi- ning uurimis- ja arendustegevusi toodete ja teenuste täiustamiseks.

Teie isikuandmeid, mida töödeldakse õigustatud huvi alusel andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks, kogub Amserv ning edastab Toyota Baltic AS-le, kes on antud andmete vastutav töötleja ning kes edastab andmed Toyota Motor Europe NV/SA-le, kes on antud juhul andmete volitatud töötleja. Õigustatud huvi andmete töötlemiseks on tõhusalt suhelda Teie kui Amservi ja Amservi koostööpartnerite kliendiga ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest.

Käesolevas peatükis 12 sätestatud andmeid töödeldakse ainult nii kaua, kui see on vastava tegevuse jaoks vajalik ning maksimaalselt vastavalt peatükis 10 sätestatud tähtaegadele. Nõusoleku vastavate andmete töötlemiseks küsib Teie käest Amserv eelnimetatud vastutavate töötlejate eest ja nimel. Kui olete nõusoleku andnud, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates vastavasisulise soovi e-posti aadressile andmekaitse@amserv.ee (see on ühtlasi antud vastutavate töötlejate kontaktaadress).

Käesolevas peatükis 12 sätestatud andmete töötlemisele ülejäänud Amservi privaatsustingimuste peatükid ei kohaldu, kuid täiendavat infot eelkirjeldatud isikuandmete töötlemise kohta leiab vastutavate töötlejate veebilehtedelt ehk https://www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy (Toyota Motor Europe), https://www.toyota.ee/legal/privacy-policy (Toyota Baltic AS) ja https://global.toyota/en/privacy-notice/ (Toyota Motor Corporation) ning https://toyotaconnected.eu/privacy-policy/ (Toyota Connected Europe).

13. MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

14. KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Amserv Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Amserviga ühendust posti või e-posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS

Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti

E-post: info@amserv.ee

Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: andmekaitse@amserv.ee

Leht uuendatud: 12.04.2024