Privaatsuspoliitika kehtiv kuni 14.06.2023

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Amserv Grupi AS ja meie gruppi kuuluvad ühingud (Amserv Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (edaspidi Amserv või meie) töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie esindusi või veebilehti.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee.

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1. MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Amserv töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute.

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kui pöördute Amservi poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Amservi vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 • sõiduki info (nt sõiduki mark, mudel, hind, lisavarustus või muu lepingus toodud info, samuti sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed nagu üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ja pistikhübriidi puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimine).

Amservil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel. Amserv ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

3. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Amserv töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel: 

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine Amservi õigustatud huvi alusel (Amservil on õigustatud huvi kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks ning sellel otstarbel Teiega kontakteerumiseks, et pakkuda Teile kõrgetasemelist teenust. Teil on alati võimalus paluda isikuandmete töötlemise lõpetamist sellel eesmärgil, näiteks vajutades vastavat nuppu e-kirja lõpus või võttes Amserviga ühendust);
 • kliendile teabe saatmine kliendi sõiduki kohta, sealhulgas teabe saatmine sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine. Samuti töötleme EL määruse 2021/392 alusel sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ning pistikhübriidide puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimise andmed) ja edastame need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (kes võtavad need vastu vastutavate töötlejatena) vastavalt eelviidatud määruses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks. Juhul, kui Te ei nõustu sellisel viisil andmete töötlemisega, sh antud andmete edastamisega, on Teil õigus sellest keelduda tehes vastava märke tööde teostamise kokkulepe dokumendil;
 • muu Amservi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

4. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate kleebistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Amservi õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Amservi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitikas peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Amservil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

 
5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES

Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.

Kandidaadi andmetega saavad Amservis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Amservi volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Amserv töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Amservi vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Amserv töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Amservi töötajate privaatsuspoliitikas.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.
 
6. AMSERVI VEEBILEHED JA E-TEENUSED

Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Amservi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Amservi teenuste kasutamiseks, näiteks hoolduse, tehnoülevaatuse, rehvivahetuse, remondi, autopesu või muu teenuse aega, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Amservi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Teie sõiduki kohta (registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Amservile edastate.

Amservi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Amservi e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid: 

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Amservi veebilehe külastamise ajad;
 • Amservi veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Amservi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Amserv ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Amservi veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Amserv iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. 

7. TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Teie sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Amservi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

8. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL

Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.

Sellistel üritustel Amservi poolt tehtud fotod või muud salvestised on Amservi omand ja Amserv võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.

Amservi poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestama, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

  
9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Amserv võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Amserviga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Amservi vahelisi suhteid;  
 • Amservi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks autotootjatele maaletoojatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Amservi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Amserv edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (EL määruse 2021/392 alusel juriidilise kohustuse täitmiseks);
 • muudele Amservi volitatud töötlejatele.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

 
10. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Amserv säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Amservi õigustatud huvist tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.
 • Sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (mida töötleme EL määrusest 2021/392 tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks) säilitame üksnes nii kaua, kui on vaja, et need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile edastamiseks ette valmistada. Pärast edastamist need andmed kustutatakse.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

11. TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Amserv tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

< >Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Amservil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Amserv Teie kohta töötleb;õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Amservilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Amservile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Amserv kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Amserv piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Amserv ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Amservile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Amserv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.[HR|L2] 

Teie kui kliendi isikut tõendavaid andmeid ja Teie sõiduki tehnilist teavet töödeldakse õigustatud huvi alusel, et (i) teostada kokkulepitud töötellimust ja (ii) tagada, et Teie sõiduk ning Amservi teenused vastavad kõrgetele kvaliteedistandarditele. Antud andmeid kogub Amserv ning need edastatakse Toyota Motor Europe’ile, Toyota Baltic AS’ile ja Toyota Motor Corporation’ile, kes on antud andmete vastutavad töötlejad. Samuti võidakse need andmed edastada tehnilistele partneritele, kes on loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients ning kes töötlevad vastavaid andmeid volitatud töötlejatena. Antud andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ja tehnilisi andmeid säilitatakse kuni 40 aastat garantiieesmärgil ja selleks, et koostada Teie sõiduki täielik diagnostiline ajalugu.

Kui Te annate selleks nõusoleku, siis töötlevad Teie sõiduki tehnilisi andmeid (nt Teie sõiduki seisukorda) Teie nõusoleku alusel Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ja Toyota Motor Corporation vastutavate töötlejatena ning samuti tehnilised partnerid (loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients), kes tegutsevad volitatud töötlejatena. Andmete töötlemise eesmärgiks on teostada kvaliteedi- ning uurimis- ja arendustegevusi toodete ja teenuste täiustamiseks. Neid andmeid töödeldakse ainult nii kaua, kui see on vastava tegevuse jaoks vajalik ja igal juhul mitte kauem kui 10 aastat, pärast mida need kustutatakse. Nõusoleku vastavate andmete töötlemiseks küsib Teie käest Amserv eelnimetatud vastutavate töötlejate eest ja nimel. Kui olete nõusoleku andnud, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates vastavasisulise soovi e-posti aadressile privacy@toyota.ee  (see on ühtlasi antud vastutavate töötlejate kontaktaadress).


13. MUUD SÄTTED
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.  

14. KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Amserv Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Amserviga ühendust posti või e-posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS

Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti

E-post: info@amserv.ee

Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: andmekaitse@amserv.ee

Leht uuendatud : 14.06.2022